درخواست گواهی اشتغال به کار / کسر از حقوق

  • نام دقیق سازمان یا اداره ای که گواهی را می خواهید به آنجا ارائه بدهید
  • منظور شما از دریافت این گواهی جهت انجام چه اموری می باشد؟