پی دی اف و مقاله – آیین نامه ایمنی راه های کشور

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد (6) و (7) آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرحهاي عمرانی- مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران)، به پیوست بازنگري اول استاندارد فنی شماره 1ـ267 امور نظام فنی، با عنوان «آیین نامه ایمنی راههاي کشور (جلد اول ـ مبانی طرح راه ایمن)» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) ابلاغ میشود.

دانلود آیین نامه ایمنی راه های کشور

Leave A Comment