شاخصهاي قطعي تعديل مربوط به دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور موضوع تصويبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران، به پيوست »شاخصهاي قطعي تعديل دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 »از نوع گروه اول (لازم الاجرا) كه به تصويب شورايعالي فني رسيده است، در يك پيوست و 27 صفحه ابلاغ ميشود:

دانلود شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1397