نشریه آییننامه ایمنی راهها (علایم ایمنی راه)

این نشریه با عنوان « آییننامه ایمنی راهها (علایم ایمنی راه) »، شامل هفت فصل و هفت پیوست است. کلیات، علایم انتظامی (پیوست : نوشتهها و ارتفاع حروف فارسی)، علایم اخطاری، علایم محدودیت سرعت، خطکشی راهها، علایم اخباری (پیوستها : ضوابط طرح علایم اخباری، حروف فارسی و انگلیسی علایم، طرحهای خوب و بد علایم، مرمت و نگهداری علایم، ساخت و نصب علایم و نقشههای لازم برای سازندگان علایم) و نقشه علایم، بخشهای مختلف نشریه را تشکیل میدهند.

دانلود دستورالعمل اجرای ایمنی راه ها (267)