پایه های روشنایی

رنگ های ترافیکی جزء خانواده رنگ های صنعتی بوده که در زمینه کنترل ترافیک راه ها (جاده و خیابان ) استفاده میشوند .

رنگ های ترافیکی عموما به چهار گروه دسته بندی می شوند :

♳ رنگ های ترافیکی سرد ( شامل: رنگ اکریلیک واتربیس ، رنگ اکریلیک حلالی ، رنگ کلروکائوچو)

♴ رنگهای ترافیکی گرم ( شامل : رنگ گرم اسپری ، رنگ اکستروژن ، رنگ اسکرید )

♵ رنگ های ترافیکی دوجزئی ( رنگ های دوجزئی و سه جزئی )

♶ رنگ های ترافیکی پیش ساخته ( پریفاب )

رنگ های ترافیکی با توجه به نوع آنها از تنوع و ماندگاری متفاوتی برخوردارند که ممکن است از ۶ ماه تا ۳۶ ماه متغیر باشد . ماندگاری یک رنگ ترافیکی به عوامل زیادی بستگی دارد اما در مرحله اول سه عامل بسیار مهم مطرح میگردد :

?کیفیت رنگ ترافیک ( باید کیفیت رنگ بالا باشد )

?بستر اجرائی ( بستر کار مناسب باشد )

? نحوه اجرا و کارکرد مجری ( استانداردها رعایت شود )

اما همیشه عوامل جانبی دیگری هم در ماندگاری رنگ برروی بستر آسفالت دخیل می باشند که مهمترین آنها عبارتند از :

1⃣ آسیب های انسانـی : ( استفاده از زنجیر چرخ در زمستان ، برف روبی با ماشینهای تیغ دار برف روب ، استفاده از لاستیکهای یخ شکن میخ دار ، استفاده از ماسه و نمک برای یخ زدائی راهها در زمستان و … ) ؛

2⃣ عدم زیر سازی مناسب برای آسفالت که پس از روکش کردن و اجرای رنگ ترافیک بر روی آن ترکهای عرضی و طولی و پوست سوسماری ایجاد میگردد و به رنگ اجرا شده صدمه می زند ؛

3⃣ آلودگی های محیطی و عدم بارندگی در جاده ها که باعث می شود رنگ پس از مدتی جرم گرفته و در ظاهر محو گردد ؛

4⃣ روغن ریزی و نشت سوخت از وسایط نقلیه که باعث حل شدن برخی رنگها خصوصا رنگ های گرم می گردد …