تصاویر زیر یک نسخه اسکن شده از گواهینامه ها و افتخارات ، اعتبارات و تایید صلاحیت های شرکت دیبا عمران تهاتر می باشد که جهت اطمینان دهی در اختیار بازدید کننده گان عزیز قرار داده شده است.