خط کشی

خط کشی جاده‌ها و سایر محیط‌های ترافیکی نقش بسیار مهمی در ایجاد ترتیب و ایمنی ترافیک دارند. این خطوط با استفاده از رنگ‌های خاص و با رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی، به‌عنوان راهنماهای بصری برای رانندگان و کاربران جاده‌ها عمل می‌کنند. در ادامه، توضیحاتی درباره انواع مختلف خطوط کشیده شده ترافیکی آورده شده است.

رنگ دوجزئی
خط کشی

انواع خط کشی

هر نوع خط کشی در رگولاسیون جریان ترافیک، بهبود ایمنی و راهنمایی مؤثر رانندگان در محیط های مختلف جاده خود را دارد.

خط کشی