پی دی اف شرح کامل بهای راهداری سال ۹۶

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷هـ مورخ / ۴ /۲۰ ۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران) و آییننامه استانداردهاي اجرایی طرحهاي عمرانی، موضوع ماده (۲۳۹) قانون برنامه و بودجه، به پیوست << فهرست بهاي واحد پایه رشته راهداري سال ۱۳۹۶ >> از نوع گروه اول (لازمالاجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ میشود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند، مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود فهرست بهای راهداری سال ۹۶