پی دی اف و مقاله – آیین نامه ایمنی راه های کشور

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرحهاي عمرانی- مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، به پیوست بازنگري اول استاندارد فنی شماره ۱ـ۲۶۷ امور نظام فنی، با عنوان «آیین نامه ایمنی راههاي کشور (جلد اول ـ مبانی طرح راه ایمن)» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) ابلاغ میشود.

دانلود آیین نامه ایمنی راه های کشور